Podkarpacki Portal lubny

Ołtarz papieski

Parafianie z Patronem

Facebook Slide LikeboxSakramenty

 • Chrzest
 1. Sakrament Chrztu udzielany jest w niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00. W szczególnych okolicznościach według indywidualnego ustalenia z duszpasterzem.
 2. Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku chrztu dzieci spoza naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda proboszcza z parafii, do której dziecko przynależy.
 3. Rodzice i chrzestni zobowiązani są do uczestnictwa w katechezie przedchrzcielnej oraz przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W naszej parafii konferencje dla rodziców i chrzestnych odbywają według ustalenia z zainteresowanymi - w kancelarii parafialnej.
 4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafiii.
 5. Akt chrztu jest spisywany i podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych po odbytej konferencji. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpisy w dniu chrztu (15 min. przed chrztem).
  Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.
 6. Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.
 7. W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów kamer wideo). Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić z duszpasterzem w zakrystii przed chrztem.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony w czasie.

Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby: 
- niepraktykujące;
- pozostające w cywilnych związkach małżeńskich;
- uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.

 • Bierzmowanie
 • Eucharystia

Msze święte w Parafii p.w Bł. Jana Pawła II:
Niedziele i święta obowiązujące: 8:00; 10:00; 12:00; 18:30
Dni powszednie: 7:00; 19:00

Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.
W centrum celebracji Eucharystii jest chleb i wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha Świętego stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Kościół wierny poleceniu Pana nie przestaje czynić, aż do dnia Jego chwalebnego przyjścia, pamiątki tego, co uczynił Chrystus w wigilię swojej męki: "Wziął chleb...", "Wziął kielich napełniony winem..." Znaki chleba i wina, stając się w tajemniczy sposób Ciałem i Krwią Chrystusa, nie przestają oznaczać także dobroci stworzenia.
Eucharystia jest ofiarą dziękczynienia składaną Ojcu, uwielbieniem, przez które Kościół wyraża Bogu swoją wdzięczność za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za wszystko, czego On dokonał przez stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Dlatego Eucharystia oznacza przede wszystkim "dziękczynienie". Eucharystia jest także ofiarą uwielbienia, przez którą Kościół głosi chwałę Boga w imieniu całego stworzenia. Ofiara uwielbienia jest możliwa jedynie przez Chrystusa, który jednoczy wiernych ze swą osobą oraz ze swoim uwielbieniem i wstawiennictwem. W ten sposób ofiara uwielbienia jest składana Ojcu przez Chrystusa i z Chrystusem, by mogła być w Nim przyjęta. 
Ołtarz, wokół którego Kościół gromadzi się podczas sprawowania Eucharystii, reprezentuje dwa aspekty tego samego misterium, którymi są ołtarz ofiary i stół Pana. Co więcej, ołtarz chrześcijański jest symbolem samego Chrystusa, obecnego w zgromadzeniu swoich wiernych, równocześnie jako ofiara złożona dla naszego pojednania i jako niebieski pokarm, który nam się udziela. 
Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: "Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim" (J 6, 56). Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: "Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie" (J 6, 57).

 • Pokuta i pojednanie
 1. Codziennie od 6.45 i 18.30
 2. W niedziele i święta - przed i podczas każdej Mszy św.
 3. I Piątek miesiąca od 6.30 i 18.30
 4. Spowiedź osób chorych - wg indywidualnych zgłoszeń
 • Namaszczenie chorych
 1. Sprawując duszpasterstwo chorych, Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała. Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład. Jezus bowiem "przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich". Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.
 2. Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem z oliwek wymawiając następujące słowa:
  PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.
 3. Sakrament namaszczenia chorych sprawowany jest w sposób uroczysty 11 lutego /Światowy Dzień Chorego/ oraz przed Świętami Wielkanocy /w czasie rekolekcji wielkopostych/.
 4. W sytuacjach nagłych sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w każdej chwili.
 • Święcenia (kapłaństwo)
 1. Wspólnota Parafii p.w. Bł. Jana Pawła II w każdy czwartek tygodnia o godz. 19.30 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu prosi Boga o dar powołań do słuzby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej. Ufamy, że zostaniemy obdarowani łaską powołań do wyłącznej służby Bozej z naszej wspólnoty.
 2. Informacje na temat Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu oraz przygotowaniu do kapłaństwa kleryków w naszej diecezji sandomierskiej patrz: www.wsd.sandomierz.opoka.org.pl
 • Małżeństwo
 1. Narzeczeni mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
 2. Ślub ważnie można zawierać tylko na terenie parafii narzeczonego lub narzeczonej. Do zawarcia ślubu w innych kościołach parafialnych wymagana jest zgoda proboszcza parafii, w której zamieszkuje narzeczony lub narzeczona. Zgodę zwaną - Licencją - , można otrzymać dopiero po zakończeniu formalnego przygotowania do sakramentu małżeństwa.
 3. Zgłaszając się po raz pierwszy do kancelarii narzeczeni przynoszą ze sobą następujące dokumenty: 
  - dowód osobisty; 
  - aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia do 6 miesięcy); 
  - świadectwo bierzmowania (jeżeli ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu); 
  - w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka; 
  - świadectwo religii z ostatniej klasy.
 4. Przygotowanie duchowe i poprawne do małżeństwa obejmuje: 
  - dwukrotną spowiedźÂ - po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem;
  - udział w 10 konferencjach przedmałżeńskich;
  - trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.
 5. W ostatnim tygodniu przed ślubem narzeczeni wraz z dwoma świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu, przedstawiają wtedy następujące dokumenty: 
  - indeks odbycia nauk przedślubnych;
  - licencję, jeżeli związek zawierany jest poza własną parafią;
  - zaświadczenie z USC uprawniające do tzw. ślubu konkordatowego lub odpis aktu wcześniej zawartego ślubu cywilnego.
 6. Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

 • Pogrzeb

 

 1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny.
 2. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci.
 3. Formalności związane ustaleniem uroczystości pogrzebowej, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty: 
  - akt zgonu z USC 
  - informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym) 
  - informację z zakładu pogrzebowego o terminie pogrzebu /dotyczy pochówku na cmentarzu miejskim w Stalowej Woli/
 4. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
 5. Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
  - Msza św. w 30. dzień po śmierci 
  - Msza św. w rocznicę śmierci 
  - Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
  - Wypominki w listopadzie
   
  - Msze św. gregoriańskie

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

 

Modlitwa o powołania do kapłaństwa

powołaniemodlitwa

Liturgia na co dzień

DA BASZTA

basztalogo

Czy ktoś nas widzi ?

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości